Mozilla buộc tội Google đã phá hoại Firefox

Theo Johnathan Nightingale, Google đã sử dụng chiêu trò để khiến người dùng dịch vụ như Gmail hay Docs gặp khó k